பதப்ப 0.0.2


வணக்கம்,

நாம் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது வேண்டும் 0.0.2 வேண்டும் வேர்ட்பிரஸ் கூடுதல் அடைவு. இந்த வெளியீட்டில் புதிய நிறுவல்கள் ஒரு பிரச்சினை காரணமாக ஒரு பேக்கேஜிங் பிழை அணுகுகிறது.

நாங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது உரை உடனடியாக ஒரு பக்கத்தை மீண்டும் தேவை இல்லாமல் தளத்தில் தோன்றும் அனுமதிக்கும் ஒரு அம்சம் சேர்க்கப்பட்டது வேண்டும்.

,

  1. இன்னும் இல்லை.
(வெளியிடப்பட்ட முடியாது)