આવૃત્તિ 0.3.1 – ઝડપી સંગ્રહવા


આ આવૃત્તિ મોટા પ્રમાણમાં ઝડપ અને સ્રોત વપરાશ સુધારે છે જ્યારે આપોઆપ અનુવાદ કરવામાં આવી રહી છે. તે ઘણા અનુવાદો સાથે ભેગા થઈને અને સર્વર માં થયેલ પોસ્ટ્સ સંખ્યા ઘટાડવા દ્વારા આવું કરે. આ આવૃત્તિ ભૂલ ફેરફારો અને નાના ઉન્નત્તીકરણો ની સામાન્ય મિશ્રણ છે, આનંદ!

, ,

  1. #1 દ્વારા db0 પર જુલાઈ 27, 2009 - 7:16 PM પર પોસ્ટેડ

    દારુણ, I can’t wait to try this out. Will let you know of the results ASAP.

(શકાતી નથી પ્રકાશિત થશે)